uluburun tanrıca Cevat Şakir Balıkcı , Bodrum kalesi italyan ve Fransiz kuleleri Satrap Mausolos British Museum heykeli, Bodrum Sualtı arkeoloji müzesinde Anforalar, Bodrum Sualtı arkeoloji Müzesi'ndeki Karyalı prenses resmi, Aziz Yohannes John Şövalyelerinin inşa ettiği Bodrum kalesi, Uluburun batığı dalgıç başlığı kolyesi, Halikarnas Balıkçısının fotoğrafı BODRUM REHBERİN

Sitede arama yapma

Mikenler ve Karia

M.Ö. 1600 yıllarında Yunanistan'a gelerek ve yerli halklarla karışarak Miken medeniyetini kuran, daha sonra Girit'e yerleşen Mikenler, 1400' lü yıllarda Girit'ten ve adalardan Anadolu’ya bir göç başlatırlar. Bu göç gurubunun içinde yer alan ve Anadolu’ya dalgalar halinde gelerek burada yerli halklar ile karışarak Helen kültürünün temellerini atarlar. Karia'da oldukça yoğun bir şekilde ele geçen Miken çanak çömleği özellikle  Ortakent Müskebi'de, Bodrum Çömlekçi köyünde, Çobantepe'de, Gencik Tepe'de,  İasos’ta hatta Bodrum Kalesinin içinde yapılan kazılarda karşımıza çıkar.

İ.S. 2. yüzyılda yazan Pausanias ise Miletlilerin bu bölgede önce Karialıların oturduklarına inandıklarını, daha sonra ise, Karialıların Giritten gelen halklarla karıştıklarını anlatır.   Karialıların bir Anadolu halkı olduğunu ve Girit’ten gelen göçmenlerin bunlarla karıştığını söyler.

AHİYYAWA

Hitit kaynaklarında adı geçen ve Batı Anadolu’nun hâkimiyeti için Hititlerle devamlı olarak mücadele içinde olan Ahhiyawa Krallığının yeri tartışmalıdır. Özellikle Hititlerin vesayeti altında bulunan Lukka kralı Marduwatta'ya saldıran ve onun topraklarının ele geçiren Ahhiyalılara karşı Hititlerin Madduwatta'ya destek verdiği, onu koruduğu, hatta Ahhiyalılarla savaştığı görülür. Yine adı bilinmeyen bir Hitit kralı (büyük bir olasılıkla Hattuşili III) tarafından kendi krallığına eşit saydığı Ahhiyawa krallığına yazılmış Tawagalawa Mektubu'nda Hitit kralı, Millewanda yani Miletus Kenti’nin Hititlere ait olduğunu belirtir. Bu mektup daha önce Ahhiyawa Krallığı ile meydana gelen Wilusa anlaşmazlığına da işaret eder. Burada bahsi geçen Wilusa'nın Troia olduğu ve burada Ahhiyawalılar ve Troia kenti arasında geçen savaşa işaret edildiği sanılır. Hitit kaynaklarında adı geçen Ahhiya adının Akalarla ilgili olduğu ileri sürülür. Ahhiyawa bölgesi olarak Güney Batı Anadolu, Rodos, Girit hatta ana kıta Yunanistan’ın adı geçer.

HİTİTLER ve  Karia

Karia,  MÖ 1800-1200 yılları arasında Eski Asur ve Hitit çivi yazılarında “Karkissa” adı ile anılır. Bu Arzawa Ülkesi olarak anılan daha büyük bir bölgenin parçası idi. Bu dönem Mısır yazıtlarında ise Karia bölgesi ve Karialılar zikredilmez.

Assuwa Birliği

Anadoluda önce krallık daha sonra imparatorluk kurmuş olan Hittitlere ait kaynaklar sıkça batı Anadolu'daki devletlerden ve onların oluşturduğu Assuwa birliğinden bahseder.

MÖ 1400 yılında Hitit kralı 1. Tuthalia, Batı Anadolu'da 22 üyeden oluşan Assuwa Birliğini yener. Hititlere karşı oluşturulan bu birlik içindeki üyelerden biri olarak Karkija yani Karia isminin de geçtiği görülür.

Arzawa Birliği

MÖ 14. Yüzyılın sonundan 12. yüzyılın başına kadar Batı Anadolu bölgesi ve o bölgedeki devletçiklerin meydana getirdiği politik yapı, krallık veya federasyon Arzawa ismi ile anıldı. Bu bölgenin kalbi bugün küçük Menderes nehrinin suladığı topraklar ve başkenti ise daha sonra Efes adı ile anılan Apasa şehri idi. Hititler Arzawa bölgesini ele geçirdiklerinde, Gediz nehri vadisini ve Lidya’yı da içine alan kuzeyini Seha ülkesi olarak; daha sonra Karia olarak adlandırılan güneyini ise Mira ülkesi olarak; doğusunu ise Maballa olarak adlandırdılar. Arzawa, Orta ve Yeni krallık dönemlerinde Hititlerin batı komşusu ve rakibi idi ve bu bölge oluşan Assuwa Birliği'ninde yer aldığı bölge idi. Arzawa, İÖ 1400 yılında Hititler tarafından fethedilen Assuwa birliğinin devamı niteliğinde idi. Arzawa, orta ve yeni kralık dönemlerinde Hititlerin batı komşusu ve rakibi idi. Arzawa Birliğinin, Hitit metinlerinde adı geçen  ve Miken Yunanistan'ının Akalarını temsil eden Ahiyyawa ile de zaman zaman Hititlere karşı bir koalisyon kurduğu görülür. Arzawa aynı zamanda Mısır'ın müttefiki idi.  Bu ittifak Amarna mektupları arşivinin bir parçası olan ve Arzawa kralı Tarhundaradu ve Mısır Firavun'u III. Amenophis'un gönderdiği  mektuplarda açıkça görülür. Hitit kayıtlarına göre Arzawa Batı Anadolu'da oluşan ve Ahiyawa kralı tarafından kontrol edilen Milawanda' nında içinde bulunduğu Hitit karşıtı oluşuma 1320 yılında katıldı. Buna karşı harekete geçen Hitit kralları I. Suppuliluima ve II. Mursili,  Arzawayı MÖ 1300 yılında yenerler. Arzawa Kralı'nın Mikenlerin kontrolündeki bölgeye kaçmak zorunda olduğu bu dönemde  Arzawa, Hititler tarafından bölgelere ayrılır ve Hititlerin kontrolündeki vassal devletçiklere dönüşür. Mursuli'nin oğlu Mutawalli bu bölgelere bir de Wilusa'yı yani Troia bölgesini ekler.